بازدید مهندس مهديان به همراه معاونين مالی ، اداری، بازرگانی وبرنامه ریزی وامور شرکت ها از شرکت آهن وفولاد نور - 12 مهر 1399

در راستای برنامه مستمر  ومیدانی پایش عملکرد مراکز خدماتی زیرمجموعه هلدينگ فولاد متیل ،مدیرعامل شركت مهندس مهديان به همراه معاونين  مالی ، اداری، بازرگانی وبرنامه ریزی وامور شرکت ها از شرکت آهن وفولاد نور بازدید وضمن بررسی خط تولید استاتور،خدمات برش ورق وطرح احداث واحد تولید آلومينا فیوزد و برد سرامیکی  از نزدیک در جریان امکانات ،ظرفیت ها وطرح های توسعه آهن وفولاد نور قرار گرفتند وضمن دریافت گزارش عملکرد شرکت وبرنامه ریزی اقدامات آتی ، از زحمات همکاران پرتلاش شرکت تقدیر نمودند.