بازدید مدیر عامل هلدینگ فولاد متیل مهندس مهدیان از شرکت صنیع کاوه تهران -18 شهریور 1399

بازدید مدیر عامل هلدینگ فولاد متیل مهندس مهدیان به همراه معاون برنامه ریزی و امور شرکتها دکتر اسدی در روز سه شنبه مورخ ١٣٩٩/٠٦/١٨ ازشرکت صنیع کاوه تهران انجام شد و  ضمن بررسی میدانی امکانات وظرفیتهای شرکت وگفتگو با مدیران وکارکنان شرکت نسبت به موارد ذیل برسی و اتخاذ تصمیم گردید . 

1-ضمن بررسی گزارش 5 ماهه شرکت، در خصوص استاندارد گزارش دهی بحث و مقرر شد اصلاحات لازم صورت پذیرد. 

2-مقرر گردید ضمن بازدیدی از سایت شمس آباد، نسبت به اصلاح ساختار هیات مدیره شرکت فراز کاوه، اقدامات لازم توسط مجمع عمومی فراز کاوه صورت گیرد.