محصولات پوشش دار

مشخصات کلي محصولات قلع اندود
 
مشخصات ابعادي
ضخامت (ميليمتر)
عرض (ميليمتر)
طول (ميليمتر)
نوع محصول
0.18 - 0.4
600 - 1000
457 - 1206
ورق قلع اندود
0.18 - 0.4
600 - 1030
-
کلاف قلع اندود
 
محدوده وزني و دوره زماني توليد
 
حداقل دوره زماني (روز)
محدوده وزني (تن)
نوع محصول
 
75
1 - 2
ورق قلع اندود
 
73
1.8 - 16.5
کلاف قلع اندود

 

مشخصات کلي کلاف گالوانيزه
مشخصات ابعادي
 
ضخامت (ميليمتر)
عرض (ميليمتر)
نوع محصول
 
0.25
750
حداقل
 
2
1510
حداکثر
 
 
 
حداقل دوره زماني (روز)
محدوده وزني (تن)
نوع محصول
 
47
2.7
حداقل
 
-
23.8
حداکثر

 

مشخصات کلي کلاف رنگي
مشخصات ابعادي
 
ضخامت (ميليمتر)
عرض (ميليمتر)
نوع محصول
 
0.25
750
حداقل
 
1.5
1500
حداکثر
 
محدوده وزني و دوره زماني توليد
 
حداقل دوره زماني (روز)
محدوده وزني (تن)
نوع محصول
 
50
2.2
حداقل
 
-
11.9
حداکثر