محصولات سرد

مشخصات کلي کلاف سرد
 
 
 
حداقل 0/35 ميلي متر ـ حداكثر 3 ميلي متر


ضخامت
حداقل 600 ميلي متر ـ حداكثر 1530 ميلي متر
عرض
حداقل 4/5 تن ـ حداكثر 23/8 تن
وزن کلاف
 
مشخصات کلي ورق سرد
 
 
 
حداقل : 0/35 ميلي متر ـ حداكثر 3 ميلي متر


ضخامت
حداقل 600 ميلي متر ـ حداكثر 1510 ميلي متر
عرض
حداقل 750 ميلي متر ـ حداكثر 4000 ميلي متر
طول
حداقل 1 تن – حداكثر 5 تن
وزن بسته
 
مشخصات کلي نوار باريک
 
 
 
حداقل 0/35 ميلي متر ـ حداكثر 2 ميلي متر


ضخامت
حداقل 60 ميلي متر ـ حداكثر 559 ميلي متر
 
عرض