مدیرعامل

 

آقای مجتبی مهدیان

مدیر عامل

تلفن : 22253386-22253368