سرمایه و سهامداران

سرمايه اسمی شركت در بدو تأسيس مبلغ بيست ميليون ريال منقسم به دويست سهم يكصد هزار ريالي با نام عادي بوده است. سرمایه فعلی شرکت مبلغ 527/7 میلیارد ریال منقسم به 5277310 سهم یکصد هزار ریالی بانام عادی و ترکیب سهامداران به شرح ذیل می باشد :