تاریخچه

شركت فولاد متيل( سهامي خاص) بر اساس تصميمات متخذه در جلسه مجمع  عمومي مؤسس به تاريخ سي ‏ام مرداد ماه سال 1370تشكيل شده و در تاريخ دوم مهرماه سال 1370 تحت شماره 85760دراداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران  به ثبت رسيده است مراتب ثبت وتأسيس شركت،  طي آگهي شماره  13206/6 تاريخ 1370/7/6 در روزنامه رسمي كشور درج گرديده است .
مركز شركت : تهران - خيابان شهيد دستگردي - شماره 69 وشناسه ملی شرکت 10101302100 میباشد.
تلفن شرکت :22253386-22253368-22256471—222222946