اعضاء هیات مدیره

 

 

آقای دکترسید رسول رنجبران

رئیس هیات مدیره

 

 

نایب رئیس هیات مدیره

آقای علیرضا معینی بخش

نایب رئیس هیات مدیره

 

 

 

آقای الهویردی دهقانی

 عضو هیات مدیره
 

آقای یاسر انتظامی

عضو هیات مدیره

 

 

 

 

 

آقای علیرضا منصوری

عضو هیات مدیره