ارتباط با ما

 

 مدیریت : 22253386 - 22253368

 مالی : 22256473

 بازرگانی : 22228707

 اداری : 22222930

امور شرکت ها: 22222946

 روابط عمومی : 22222958

فکس : 22253415

کدپستی : 1911834713

ایمیل : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.