بازدید مدیر عامل شرکت فولاد متیل به همراه معاونین و مدیران ذیربط از شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان

براساس استراتژی تامین مواد اولیه مورد نیاز گروه فولاد مبارکه اصفهان تامین  بخش قابل ملاحظه از مواد معدنی مورد نیاز گروه ، بویژه شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان به شرکت فولاد متیل واگذار شده است.
 در این راستا شرکت فولاد متیل با استفاده از پتانسیل معادن و صنایع معدنی کوچک و متوسط در حال تامین و توزیع ، میزان معتنابهی از مواد معدنی می باشد .
در چارچوب این سیاست و همچنین برنامه توسعه حمل و نقل ریلی شرکت ، ایستگاه سلطانیه زنجان و بندر خشک پیشگامان یزد ، محور دپوسازی و بهینه  مواد معدنی و حمل ترکیبی قرار گرفته است .
هدف از این سفر بررسی پتانسیل ها ، موانع و مشکلات تخلیه مواد اولیه در شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان بوده است و طبق بررسی ها و بازدیدهای کارشناسی به عمل آمده مقرر گردید :
1.    جانمایی جدید ایستگاه اختصاصی با بازدید میدانی در خط چهارم ریلی سنگان تعیین شد .


2.    ایستگاه اختصاصی تخلیه بار کنسانتره ویژه شرکت فولاد متیل طراحی و ساخته شود .


3.    ایستگاه ریلی خط چهارم سنگان به طول 14 واگن توسعه یابد .

 

روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل