محصولات گرم و اسید شویی

مشخصات کلي کلاف گرم
 
 حداقل 5/1 ميلي متر ـ حداكثر 16 ميلي متر
ضخامت :
حداقل 600 ميلي متر ـ حداكثر 1850 ميلي متر
عرض :
حداقل 5/3 تن ـ حداكثر 5/29 تن
وزن کلاف :
 
مشخصات كلي ورق گرم 
 
 حداقل 5/1 ميلي متر ـ حداكثر 16 ميلي متر
ضخامت :
حداقل 600ميلي متر ـ حداكثر 1850 ميلي متر
عرض :
حداقل 1000 ميلي متر ـ حداكثر 12000 ميلي متر
طول :
حداقل 2 تن ـ حداكثر 5/7 تن
وزن بسته :
 
مشخصات کلي کلاف اسيدشويي
 
 حداقل 8/1 ميلي متر ـ حداكثر 3/5 ميلي متر
ضخامت :
حداقل 600 ميلي متر ـ حداكثر 1530 ميلي متر
عرض :
حداقل 2/2 ـ حداكثر 7/25 تن
وزن کلاف :