شركت بین المللی مهندسی ایران (سهامی خاص ) :

شركت  بین المللی مهندسی ایران (سهامی خاص ) :

 

 شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) درسال 1354 بامشارکت شرکت ملی فولاد ایران وبانک صنعت ومعدن وشرکت ایتالیایی ایتالم پیانتی برای ارائه خدمات مهندسی به صنایع فولاد ایران تاسیس شد. این شرکت تمامی خدمات پروژه ها را به روش طرح وساخت EPC ارائه مینمایدو از طریق سرمایه گذاری وتاسیس شرکتهای وابسته داخلی وخارجی اجرای پروژه های صنعتی در داخل وخارج کشور وصدور خدمات عنی ومهندسی را انجام می دهد که شامل شرکته ایراسکو ، شرکت مهندسی بی تا ، شرکت ساختمانی ونصب صنایع معادن پارس ، شرکت مهندسی وبازرسی عنی ایکا ، شرکت مهندسی وبازرگانی ایریکا ، شرکت بین المللی تولیدوتوسعه مواد فلزی می باشند . سهامدار عمده این شرکت سازمان توسعه ونو سازی معادن وصنایع معدنی ایران IMIDRO  و دفتر مرکزی  آن واقع در تهران – خیابان گاندی شمالی – پلاک 3 قراردارد.