سهامداران حقوقی

فولاد تبلیغات
مهندسی توکا
 

سایت شرکت های فولادی

ایریتک توکا

 

 

 

فولاد مبارکه در بورس

                                     

 

         

                               

   

5707

1397/08/21 0.009

 

                                                         
5.58 1031 1397/04/30
 

فولاد مبارکه به وسعت ایران