سهامداران حقوقی

فولاد تبلیغات
مهندسی توکا
 

سایت شرکت های فولادی

ایریتک توکا

 

 

 

فولاد مبارکه در بورس

                                     

 

         

                               

   

5399

1397/06/25 0.019-

 

                                                         
6.47 804 1397/04/20
 

فولاد مبارکه به وسعت ایران